بچه های یزد

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما

یَ تا شعر با لهجه یزدی

اين يه شعر طنز از دكتر جلالي يزدي كه با لهجه يزدي سروده ..

وَر بـــاد نَـــدِه اِقّــَــدَه ايـــن زُلــف چُــلُـفـتَـه..

بــِــيـزار كه وَر بَــشـن مُـلِت يَـخـودَه شُلُفته

ايــن بي پـيَري را كـه رَقيـبوم شُـدَه اِمـشـو

زَنجـيـل مِزَنـَـم اِقّــَه تـو فَـرقِــش كه پَسُفته

هيـشكَه را نَمـِلّــَم كه گَلِت بَن شَه عزيزوم.

هـر چـي ديَه از هـر كَه شِنُفتي گَف مُــفته

جير جير مُـكُـنَه پـيـش تو مِـثِّ بَچه تِرناسك.

.اونــوَخ تـو خـيـالِـت مِـرَسَـه خـيـلي كُـلُـفته

ديـشُو كه مَحَلِّش نَمِـذاشتي تو خَشُم شد..

.فهميـد كه بـساطِت در و بَـس دارَه و چُفته

اين شَملَق شَخ شُل خودِشا مَسقَره كِردَه.

.سِف باش تا بفَهمه كي زير جُف پاشا رُفته

اِمــرو ديَــــه اُو بُــردَه دُرُس بَــرگــاه شــعــرا.

..شعرش بيدون هر جا كه فقـط قافيه جُفته

جُف كِردن شـعر مُد شـده هر چند جـلالي

.هـيـشـكَـه ديَـه مــثِّ تـــو ايَــچّـوني نَـگُـفته

[ جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ ] [ 16:24 ] [ همه ی بچه های یزد ]

[ ]