بچه های یزد

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما

ضرب المثل های یزدی

مویی به ببینه پلاسی می بافه

ـ اشاره است به شایععه سازی و یک کلاغ چهل کلاغ کردن

مث کلاغ هر گوشه مرسه یتا گردو خاک مکنه

ـ اشاره به شخصی است که به جا دست می اندازد و از هر چیز بهره ای می خواهد

ما که نیک بختیم و کنج مدبختیم

ـ در مقام شکایت از بخت و اقبال بد گویند

نموخم و جیبم کن ، کمومه ، خورچینم کن

ـ این مثل مصداق کامل با دست پی زدن و با پا پیش کشیدن است

هردسه ای که می سازد یه دبه گلش مکنه

ـ یعنی اینکه برای هر مطلبی دلیلی می تراشه و دنباله حرفی را می گیرد.

 

شری بشه شوری بشه کوربه نوایی برسه

سرسفره پدرومادرچیزی نخورده

شاخ غول شكستن

آبش کرت آخره

خری مردوکوفته ای ۲غا شد

سرگشته همسر پیداکرده

هرکه تاچهل سالگی آقانشد

نوکراست ونوکراست ونوکراست

فلـونی گــورگریخته

همه وقتش یک وقته

خوشگلی یا لمپا می رقصی

کفتریتاعباسی دیگه بغ بغونداره !

اوسای تنبل شاگرد غیرتی مخاد !

تن هرچی پوشیده مخاد لب هرچی نوشیده مخاد.

رسمون کجاپاره مشه اونجایی که نازکتره .

 

خنده کردن دل خشی مخواد،گریه کردن هم سروچشی مخواد.

پول که زیادشدخونه تنگ مشه وزن زشت !

خودشـوبه دیـگ مزنه ، که من  کمچـلی ام

جوکه آب داره ،نم پس مده .

خرش بی کرایه راه نمره !

دردیگی که گذاشته زودترجوش میاد.

اسبی که پیری دومیاد به درد روز قیامت میخوره

چار دیواری اختیاری.

-
این عبارت را هنگامی که قصد دفاع از حریم ملک یا منزل در میان باشد، بر زبان می آورند.دوس گفت: گفتمت، دشمن گفت: مُخاسم بگمِت.

-
عبارتی است در بیان حسن نیت دوستان.سفره خالی دیگِ دَمَرو.

در مقام ریشخند کاری را گویند که فاقد ارزش و اعتبار چندان است اما برای آن تشریفات فراوان چیده اند. نظیر : « آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی»عقرب زیر پلاس.

-
در مورد افراد خوش ظاهر و بد باطن به کار می رود.قربون بند جیفتم، تا پول داری رفیقتم.

-
کنایه از دوستی هایی است که ثروت موجد پایداری آن است.ندیده چون دیده مِشه، عقل از سرش پریده مِشه.

-
به کسی گویند که تازه به برگ و نوایی رسیده و خود را گم کرده است.نه کم مُخوره نه غم دل مِذاره.

این عبارت رو دربارۀ اشخاص بی درد گویند که غمی به دل راه ندهند.

[ چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ ] [ 22:19 ] [ همه ی بچه های یزد ]

[ ]